Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-886 / 26.05.2016 г.


ДО
Петранка Николова Неева - Килева
ж.к. "Надежда 3" № 333, вх. а, ЕТ. 2, АП. 5
ГР. СОФИЯ

Настоящото съобщение се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс, т.к. получателят е непознат на посоченият адрес гр. София, ж.к."Надежда 3" № 333, вх. А, ет. 2, ап. 5, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00EUXZ X.

Община - Силистра на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че със Заповед №ЗК-886 / 26.05.2016г. на Кмета на Община Силистра е одобрен проект: "Изменение на подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VI3440, 3439, кв.278 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, община Силистра". Планът се намира в Община Силистра на ул. "Симеон Велики" № 33, етаж 2, стая 216 и може да се разгледа от заинтересованите.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от съобщаването на заповедта на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Публикувано на: 07 юни 2016 г. / Печат