Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-886 / 26.05.2016 г.


ДО
Ридван Шабан Исмаил
ул. "Симеон Велики" № 1, вх. Б, ЕТ. 3, АП. 19
ГР. РУСЕ

Настоящото съобщение се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс, т.к. посоченият адрес вече не съществува гр. Русе, ул. "Симеон Велики" № 1, вх. Б, ет. 3, ап. 19, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00EUXX V.

Община - Силистра на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че със Заповед №ЗК-886 / 26.05.2016г. на Кмета на Община Силистра е одобрен проект: "Изменение на подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VI3440, 3439, кв.278 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, община Силистра". Планът се намира в Община Силистра на ул. "Симеон Велики" № 33, етаж 2, стая 216 и може да се разгледа от заинтересованите.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от съобщаването на заповедта на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Публикувано на: 07 юни 2016 г. / Печат