Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №29 / 05.05.2016 г.


ДО
Валентина Жекова Господинова
ул. "Хан Омуртаг" № 9
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. пратката не е потърсена от получателя, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00EU8W 5.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 29
гр. Силистра 05.05.2016г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "ПУП - ИПРЗ и РУП за УПИ I3805, УПИ IIза храм "Свети Георги" и УПИ III3806, кв. 43 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра - актуализация".
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 09 юни 2016 г. / Печат