Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-957 / 09.06.2016 г.


ДО
Неизвестен собственик
на ПИ 66425.501.6189 по КККР
гр. Силистра

Настоящото съобщение се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс т.к. собственика на ПИ №66425.501.6189 по КККР на гр. Силистра е неизвестен съгласно извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти, издадена на 12.03.2016 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Силистра.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че със Заповед №ЗК-957/09.06.2016г. на Кмета на Община Силистра е одобрен проект: "ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ ХІ-6186,6187 и УПИ ХІІ 6184,6185 , кв. 170 по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра". Планът се намира в Община Силистра на ул. "Симеон Велики" №33, етаж 2, стая 216 и може да се разгледа от заинтересованите.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от съобщаването на заповедта на основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 14 юни 2016 г. / Печат