Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №1б / 20.06.2016 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
1б/20.06.2016 г.

ДО:
НЕВИН ТАСИМОВА МУСА

УЛ. "ВАПЦАРОВ" № 113,

ГР. СИЛИСТРА - 7500

Уведомяваме Ви, че за строеж "Пристройка и надстройка на жилищна сграда", находящ се в гр. Силистра, ул. Вапцаров" № 113, ПИ № 66425.501.4689 по КККР на гр. Силистра, е съставен Констативен акт № 1/06.06.2016 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за премахване на констатирано незазаконно строителство.

Със съдържанието на Констативен акт № 1/06.06.2016 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в седем дневен срок, считано от 21.06.2016 г., до Административен съд, чрез Община Силистра.

Настоящато съобщение беше залепено на обекта и на таблото на Община Силистра на 20.06.2016 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ.

Публикувано на: 20 юни 2016 г. / Печат