Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление


Община Силистра на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен "Подробен устройствен план - план за застрояване - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за захранване на базова станция № SLS 0075 AOOO в ПИ № 020002 в землището на с. Ветрен, община Силистра, местност "Граждански път".

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения, и искания до общинската администрация.

Публикувано на: 23 юни 2016 г. / Печат