Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 32/ 17.05.2016 Г.


ДО
Йордан Жечев Жечев
ул. "Баба Тонка" № 11 вх. А ет. 8 ап. 22  
гр. Силистра

Настоящото съобщение № 32/01.07.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул."Баба Тонка" № 11 вх. А ет. 8 ап. 22 видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00EVCR 5.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 32
гр. Силистра 17.05.2016г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на ПУП- изменение на кадастрален и регулационен план за УПИ XIX316 и XVIII315в кв. 27 по плана на с. Професор Иширково, общ. Силистра.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 01 юли 2016 г. / Печат