Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 43 от 21.06.2016 г.


ДО
Неустановен собственик
на ПИ № 66425.506.241 по КККР на
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика на ПИ № 66425.506.241 по КККР на гр. Силистра е неизвестен видно от представеният кадастрален регистър на недвижимите имоти засегнати от плана.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 43
гр. Силистра 21.06.2016г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "ПУП - ИПЗ и ПС за елементите на техническата инфраструктура за ПИ № 66425.506.494 по КККР на гр. Силистра, община Силистра".
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 08 юли 2016 г. / Печат