Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение № 1б/14.07.2016 г.


ДО:
ЛЕНКО АТАНАСОВ ДРАГАНОВ
УЛ. "ШИПКА" № 16
ГР. СИЛИСТРА - 7500

ДО:
ГЕОРГИ ЛЕНКОВ АТАНАСОВ
УЛ. "ШИПКА" № 16
ГР. СИЛИСТРА - 7500

Уведомяваме Ви, че за строеж  "ОГРАДА", находящ се в гр. Силистра, ул. "Шипка" № 16, ПИ № 66425.501.8959 по КККР на гр. Силистра, е съставен Констативен акт № 2/17.06.2016 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за премахване на констатирано незазаконно строителство.
Със съдържанието на Констативен акт № 2/17.06.2016 г. може да се запознаете в сградата на Обшина Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.
Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в седем дневен срок, считано от 15.07.2016 г.

Настоящато съобщение беше залепено на обекта и на таблото на Община Силистра на 14.07.2016 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ. 

Публикувано на: 14 юли 2016 г. / Печат