Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 43 /21.06.2016г.


ДО
Иван Йорданов Георгиев
Ул. "Тулча" № 6, вх. А, ет. 2, ап. 4
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. пратката е не потърсена от получателя на посоченият адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00EVHO 7.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 43
гр. Силистра 21.06.2016г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "ПУП - ИПЗ и ПС за елементите на техническата инфраструктура за ПИ № 66425.506.494 по КККР на гр. Силистра, община Силистра".
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 14 юли 2016 г. / Печат