Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 41/ 15.06.2016 г.


ДО
Николай Йорданов Маринов
с адрес гр. Силистра,  ул. "Янко Тодоров" №33,ет.6,ап.12

Настоящото обявление № 41 /15.06.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Янко Тодоров" №33,ет.6,ап.12  , видно от известие за доставяне № 00EVF5 M.  

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 41
гр. Силистра 15.06.2016 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -изменение на регулационен план   за УПИ V-3920,3921 и УПИ VІІ за дирекция  водоснабдяване  и канализационни услуги , кв. 106 по плана на  ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра"
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 14 юли 2016 г. / Печат