Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-957/09.06.2016г.


ДО
Димитър Иванов Иванов
с адрес гр. Силистра,  ул. "Константин Иречек" №26-28
Собственик на ПИ 66425.501.9080 по КККР
гр. Силистра 

Настоящото съобщение  се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс  т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра,  ул. "Константин Иречек" №26-28, видно от известие за доставяне № 00EVD7 M.  

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че със Заповед №ЗК-957/09.06.2016г. на Кмета на Община Силистра е одобрен проект:  "ПУП - изменение на плана за регулация   за УПИ ХІ-6186,6187 и УПИ ХІІ 6184,6185 , кв. 170  по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра". Планът се намира в Община Силистра на ул. "Симеон Велики" №33, етаж 2, стая 216 и може да се разгледа от заинтересованите.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от съобщаването на заповедта на основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 14 юли 2016 г. / Печат