Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение за осигуряване на обществен достъп


На основание чл.62а, ал.3, т.2 от Закона за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С писмо вх. № 6111 / 08.07.2015 г. е постъпила информация от Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване процедура по издаването на разрешително за ползване на воден обект (тръбен кладенец) с местоположение имот № 014048 в землището на с. Проф. Иширково, община Силистра с цел напояване на земеделски култури, със заявител ЗК "Нива-93" със седалище и адрес на управление община Силистра, с. Проф. Иширково ул. "Г. Димитров" № 45.

2. Възраженията и предложенията се представят в Басейнова дирекция "Дунавски район", гр. Плевен пощ. код 5800, ул. "Чаталджа" № 60

Приложение: Съобщение за откриване на процедура

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
ЗА Кмет на община Силистра
(На основание Заповед изх. № ЗК-1134 / 14.07.2016 г.)

Публикувано на: 13 юли 2016 г. / Печат