Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №44 / 23.06.2016 г.


ДО
Йордан Иванов Тодоров
ул. "Хан крум" № 57
гр. Силистра

Настоящото съобщение № 44/20.07.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул."Хан Крум" № 57 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00EV17 R.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 44
гр. Силистра 23.06.2016г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на ПУП- изменение на кадастрален и регулационен план за УПИ III53 в кв. 9 по плана на с. Йорданово, общ. Силистра.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 20 юли 2016 г. / Печат