Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение за осигуряване на обществен достъп


На основание чл.62а, ал.3, т.2 от Закона за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С писмо вх. № 6695 / 27.07.2015 г. е постъпила информация от Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване процедура по издаването на разрешително за ползване на воден обект - р. Дунав с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатацията на съществуващ обект "Пристанище АДМ - Силистрa" , със заявител "АДМ България Лоджистикс" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, р-н Триадица, бул. "България" №49Б, вх. "А", ет. 12.

2. Възраженията и предложенията се представят в Басейнова дирекция "Дунавски район", гр. Плевен пощ. код 5800, ул. "Чаталджа" № 60

Приложение: Съобщение за откриване на процедура от Басейнова дирекция "Дунавски район".

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 28 юли 2016 г. / Печат