Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №48 / 14.06.2016 г.


ДО
Валерий Иванов Марков
с адрес гр. Силистра, ул. "Москва " №85,ет.2,ап.8

Настоящото обявление № 48 /14.07.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Москва " №85,ет.2,ап.8.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 48
гр. Силистра 14.06.2016 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -ИПР за УПИ VІ за озеленяване и обществено строителство , кв. 1 по плана на ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра"
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 29 юли 2016 г. / Печат