Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №46 / 04.07.2016 г.


ДО
Боян Тодоров Урумов
с адрес гр. Силистра, ул. "Добри Войников" №4

Настоящото обявление № 46 /04.07.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Добри Войников" №4.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 46
гр. Силистра 04.07.2016 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ІV за ИЖС , кв. 4 а по плана гр. Силистра, Община Силистра"
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 12 август 2016 г. / Печат