Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1141 / 15.07.2016 г.


ДО
Валентина Жекова Господинова
ул. "Хан Омуртаг"№ 9
гр. Силистра

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-1141 / 15.07.2016 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е не потърсено на адрес: гр. Силистра , ул. "Хан Омуртаг"№ 9, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00ЕYYW Z.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1141
гр. Силистра 15.07.2016г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "ПУП - ИПРЗ и РУП за УПИ I3805, УПИ IIза храм "Свети Георги" и УПИ III3806, кв. 43 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра - актуализация".
Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 16 август 2016 г. / Печат