Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1141 / 15.07.2016 г.


ДО
Неизвестен собственик
на Имот № 66425.500.3806
гр. Силистра

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-1141 / 15.07.2016 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. в кадастралния регистър на гр. Силистра няма регистрирани собственици на ПИ с идентификатор № 66425.500.3806.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1141
гр. Силистра 15.07.2016г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "ПУП - ИПРЗ и РУП за УПИ I3805, УПИ IIза храм "Свети Георги" и УПИ III3806, кв. 43 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра - актуализация".
Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 16 август 2016 г. / Печат