Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява


О Б Я ВА
oт Община Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение "Обект: ПУП - ИПРЗ на УПИ LIX за озеленяване, водни спортове и рибарство, кв. 1 по плана на "ПЗ ЗАПАД", ПИ №66425.514.539 по КК иКП, гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра, Фаза: ПУП - парцеларен план" по проект "Clean Access in Calarasi - Silistra cross - border area" - CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш - Силистра/ 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code118".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Силистра или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард", №20,  пощенски код 7000.

Публикувано на: 16 август 2016 г. / Печат