Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 66/ 15.08.2016 г.


ДО
Неизвестен собственик
на поземлен имот № 66425.501.4665
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 66 /15.08.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото в КРНИ липсва информация за собственика на ПИ № 66425.501.4665 по КККР на гр. Силистра.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 66
гр. Силистра 15.08.2016 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -ПЗ за ПИ №66425.501.4667 по КК и КР на  гр. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 19 август 2016 г. / Печат