Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №69 / 18.08.2016 г.


ДО
Грета Димитрова Георгиева
ул."Ген. Колев" № 3, ет. 3, ап.9
гр. Силистра

Настоящото обявление № 69/18.08.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е не потърсено на адрес гр. Силистра, ул."Ген. Колев" № 3, ет. 3, ап.9 видно от известие за доставяне ИД PS 7500 00F2R2 3.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 69
гр. Силистра 18.08.2016г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - ПЗ - за ПИ № 020002 в землището на с. Ветрен, местност "Граждански път", община Силистра и ПП за елементите на техническата инфраструктура "
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 16 септември 2016 г. / Печат