Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №70 / 29.08.2016 г.


ДО
ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЙОСИФОВА - ЛАЗ
ул. "Клек" 618-616, № 2
гр. София

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. пратката е не потърсена от получателя на посоченият адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00F5AY L.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 70
гр. Силистра 29.08.2016г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "ПУП - ИПРЗ за УПИ XL3221 - за общ. обсл. и жил. строителство, кв. 26 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, община Силистра".
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 06 октомври 2016 г. / Печат