Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение за осигуряване на обществен достъп


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № 8540#1 / 04.09.2016 г. е постъпила информация от "Тера Трейдинг 2010" ООД, с. Зафирово, община Главиница за изготвена информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за "Преустройство на съществуващата сграда с идентификатор 66425.514.503.2 и част от съществуваща сграда с идентификатор 66425.514.503.1 и пристройки към тях, за обособяване на цех за съхранение, калибриране, сортиране и охлаждане на плодове и доставка и монтаж на машина за калибриране, сортиране и етикиране плодове" с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.503 по КК и КР на гр. Силистра.

2. В периода от 06.10.2016 - 20.10.2016 г. от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 06 октомври 2016 г. / Печат