Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1426 / 07.09.2016 г.


ДО
Неизвестен собственик
на ПИ 66425.500.3391
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-1426/07.09.2016 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собствениците са неизвестни по КККР на гр. Силистра.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1426
гр. Силистра 07.09.2016 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: " ПУП - ИПРЗ за УПИ ІV - за индивидуално жил. строителство, кв. 4А по плана на ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра"

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 18 октомври 2016 г. / Печат