Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1492 / 20.09.2016 г.


ДО
Николай Григоров Кушнаров
ул. "Старо село" № 8
гр. Силистра

Настоящото съобщение се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс, т.к. пратката не е потърсена от получателят, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00F74P 8.

Община - Силистра на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че със Заповед №ЗК-1492 / 20.09.2016г. на Кмета на Община Силистра е одобрен проект: "ПУП - ИПР за УПИ VIза озеленяване и общ. строителство, кв. 1 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, община Силистра". Планът се намира в Община Силистра на ул. "Симеон Велики" № 33, етаж 2, стая 216 и може да се разгледа от заинтересованите.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от съобщаването на заповедта на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Публикувано на: 26 октомври 2016 г. / Печат