Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1514 / 27.09.2016 г.


ДО
Стойчо Алексиев Костов
ул. "Вълчи дол"
с. Оброчище

Настоящото съобщение се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс, т.к. адреса на получателят не съществува, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00F74F Y.

Община - Силистра на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че със Заповед №ЗК-1514 / 27.09.2016г. на Кмета на Община Силистра е коригирана Заповед № ЗК - 1327 / 18.08.2016 г. за одобрен проект: "ПУП - ИПРЗ и РУП за УПИ III3941, кв. 15А по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, ПИ № 66425.500.3941 по КККР на гр. Силистра, община Силистра". Планът се намира в Община Силистра на ул. "Симеон Велики" № 33, етаж 2, стая 216 и може да се разгледа от заинтересованите.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от съобщаването на заповедта на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Публикувано на: 26 октомври 2016 г. / Печат