Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №72 / 01.09.2016 г.


ДО
Радоил Николаев Радев
ул."Филип Тотю" № 252
гр. Силистра

Настоящото обявление № 72/01.09.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е не потърсено на адрес гр. Силистра, ул."Филип Тотю" № 252 видно от известие за доставяне ИД PS 7500 00F681 N.

O Б Я В Л Е Н И Е
72
гр. Силистра
01.09.2016г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - ПЗ - за ПИ 66425.501.1661 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра"
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 25 октомври 2016 г. / Печат