Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №72 / 01.09.2016 г.


ДО
Неизвестeн собственик
на поземлен имот № 66425.501.9030,

Настоящото Обявление № 72/01.09.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в кадастралния регистър на гр. Силистра няма регистрирани собственици на ПИ с идентификатор №66425.501.9030.

О Б Я В Л Е Н И Е
72
гр. Силистра
01.09.2016г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - ПЗ - за ПИ 66425.501.1661 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра"
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1, ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд -Силистра.

Публикувано на: 25 октомври 2016 г. / Печат