Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №57 / 20.07.2016 г.


ДО
Галина Георгиева Георгиева
ул."Светлоструй" № 10,вх. А, ет.3, ап. Ап.9
гр. София

Настоящото обявление № 57/20.07.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е не потърсено на адрес гр. София, ул."Светлоструй" № 10,вх. А, ет.3, ап. Ап.9 видно от известие за доставяне ИД PS 7500 00F698 V.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 57
гр. Силистра 20.07.2016г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: : "ПУП - ИПР за УПИ V849,850,851, кв. 87 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, община Силистра"
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 25 октомври 2016 г. / Печат