Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №76 / 26.10.2016 г.


ДО
Красимир Атанасов Михайлов
собственик на ПИ №66425.507.310
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 76 /26.10.2016 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр.Калипетрово, ул. "Венера" №7, получателят се е преместил на друг адрес , но не е променил адресната си регистрация в отдел "ГРАО", Община Силистра.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 76

гр. Силистра 26
.10.2016 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ПЗ за ПИ№66425.507.841 по КККР на гр. Силистра, Община Силистра"
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 01 ноември 2016 г. / Печат