Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

Съобщение №99 / 07.10.2016 г.


ДО
Марина Кръстева Коларска
бул. "Македония" № 82, ет.1, ап. 4
гр. Силистра

Настоящото Съобщение № 99/07.10.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е не потърсено на адрес гр. Силистра, бул. "Македония" № 82, ет.1, ап. 4 видно от известие за доставяне ИД PS 7500 00F71С S.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 99
гр. Силистра 07.10.2016г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена виза за проектиране на : " Промяна на предназначението на част от съществуваща офис сграда в жилищна сграда в ПИ № 66425.500.2973.6.3 по КК и КР на гр. Силистра, съставляващ УПИ X2973, 2984, кв. 179 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, Община Силистра"
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по визата.

Публикувано на: 02 ноември 2016 г. / Печат