Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №1б / 14.11.2016 г.


ДО:
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

УЛ. "ИВАН ВАСИЛЕВ" № 4, ЕТ. 5, АП. 17

ГР. СИЛИСТРА

Уведомяваме Ви, че за обект: "Стоманобетонова гаражна клетка",находящ се в междублоковото пространство на ул. "Иван Василев" и ул. "Бачо Киро", поземлен имот /ПИ/ № 66425.501.884 по КК и КР на гр. Силистра, е съставен Констативен акт № П-1/14.10.2016 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 57а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за премахване на незазаконно поставен обект.

Със съдържанието на Констативен акт № П-1/14.10.2016 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в седем дневен срок, считано от 15.11.2016 г.

Настоящето съобщение беше залепено на обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 14.11.2016 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ.

Публикувано на: 14 ноември 2016 г. / Печат