Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №2б / 14.11.2016 г.


ДО:
ВИЛИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

БУЛ. "МАКЕДОНИЯ" № 58, ЕТ. 5, АП. 16

ГР. СИЛИСТРА

Уведомяваме Ви, че за строеж "ОБЕДИНЯВАНЕ НА ТРИ САМОСТОЯТЕЛНИ ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ в сграда с идентификатор66425.501.8989.1", находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66425.501.8989 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Силистра, с административен адрес: гр. Силистра, бул. "Македония" № 58, е заведено административно производство по реда на чл. 225а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, като от Кмета на Община Силистра е издадена Заповед № ЗК-1573/11.10.2016 г. за премахване на констатираното незаконно строителство.

Със съдържанието на Заповед № ЗК-1573/11.10.2016 г., може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу заповедта могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок, считано от 15.11.2016 г. до Административен съд, чрез Община Силистра.

Настоящато съобщение беше залепено на обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 14.11.2016 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ.

Публикувано на: 14 ноември 2016 г. / Печат