Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1774 / 18.11.2016 г.


ДО
Неизвестен собственик

на Имот № 66425.50
1.9030
гр. Силистра

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-1774 / 18.11.2016 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. в кадастралния регистър на гр. Силистра няма регистрирани собственици на ПИ с идентификатор № 66425.501.9030.

З А П О В Е Д
№ ЗК-
1774
гр. Силистра
18.11.2016г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект "ПУП - ПЗ - за ПИ 66425.501.1661 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра"
Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 28 ноември 2016 г. / Печат