Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

Съобщение за публично обявяване


На основание чл.62а, ал.3, т.2 от Закона за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

  1. С писмо вх. № ВхК-10816 / 25.11.2015 г. е постъпила информация от Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване процедура по издаването на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения (тръбен кладенец) във водно тяло: Порови води в кватернера (Айдемирска низина, код BG1G0000QAL012), със заявител "Елица Р - Йордан Радулов" ЕТ със седалище и адрес на управление гр. Силистра. Пром. зона "Запад".
  2. Възраженията и предложенията се представят в Басейнова дирекция "Дунавски район", гр. Плевен пощ. код 5800, ул. "Чаталджа" № 60

Приложение: Съобщение за откриване на процедура от Басейнова дирекция "Дунавски район".

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 01 декември 2016 г. / Печат