Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №80 / 01.11.2016 г.


ДО
Стефан Иванов Стефанов
ул. "Добруджа" № 26 вх. А ет. 1 ап. 2
гр. Силистра

Настоящото съобщение № 80/01.12.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул."Добруджа" № 26 вх. А ет. 1 ап. 2 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FE0E 0

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 80
гр. Силистра 01.11.2016 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП- изменение на кадастрален и регулационен план за УПИ XIII583 и УПИ XIV583 в кв. 54 по плана на с. Професор Иширково, общ. Силистра.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 01 декември 2016 г. / Печат