Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №89 / 12.12.2016 г.


ДО
Неизвестни собственици
на поземлени имоти № 66425.501.1807 и №66425.501.1808
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление №89 /12.12.2016 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в КРНИ липсва информация за собствениците на ПИ № 66425.501.1807 и ПИ №66425.501.1808 по КККР на гр. Силистра.

O Б Я В Л Е Н И Е
№89
гр. Силистра, 12.12.2016 г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - план за регулация за УПИ ХІІІ-1797,1798,1799 в кв. 179 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра, общ. Силистра."
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 13 декември 2016 г. / Печат