Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №89 / 12.12.2016 г.


ДО
Енчо Енчев Боранов
собственик поземлен имот № 66425.501.1796
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 89 /12.12.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото не е получено на адрес гр. Силистра, ул. "Ф. Тотю" №168, видно от известие за доставяне 00FE4U K.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 89

гр. Силистра
12.12.2016 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -план за регулация за УПИ ХІІІ-1797,1798,1799 в кв. 179 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 19 декември 2016 г. / Печат