Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

  1. С вх. № 11374 / 14.11.2016 г. е постъпила информация от "Силагро" ЕООД, със седалище ул. "Добруджа" № 20, гр. Силистра за изготвена информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за "Създаване на овощна градина отглеждане на череши, вишни, кайсии и сливи на площ от 140 дка" с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.63.182, 00895.63.254, 00895.63.158, 00895.63.203, 00895.63.272, 00895.63.162, 00895.63.206, 00895.63.136, 00895.63.170, 00895.63.204, 00895.63.122, 00895.63.148, 00895.63.205, 00895.63.271, 00895.63.160, 00895.63.207, 00895.63.124, 00895.63.152, 00895.63.209, 00895.63.137, 00895.63.149, 00895.63.202, 00895.63.135, 00895.63.163, 00895.63.208, 00895.63.126, 00895.63.151, 00895.63.256, 00895.63.125, 00895.63.153, 00895.63.252, 00895.63.130, 00895.63.154, 00895.63.257, 00895.63.121, 00895.63.155, 00895.63.251, 00895.63.146, 00895.63.150, 00895.63.250, 00895.63.145, 00895.63.181, 00895.63.253, 00895.63.140, 00895.63.178, 00895.63.249, 00895.63.141, 00895.63.183, 00895.63.248, 00895.63.142, 00895.63.180, 00895.63.255, 00895.63.143, 00895.63.176, 00895.63.164, 00895.63.144, 00895.63.177, 00895.63.166, 00895.63.157, 00895.63.175, 00895.63.168, 00895.63.156, 00895.63.179, 00895.63.167, 00895.63.161, 00895.63.174, 00895.63.165, 00895.63.159, 00895.63.171, 00895.63.173, 00895.63.66, 00895.63.172
    местността "Панорамата" в землището на село Айдемир, Община Силистра.
  2. В периода от 19.12.2016 - 01.01.2017 г. от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на община Силистра

Публикувано на: 19 декември 2016 г. / Печат