Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1794 / 30.11.2016 г.


ДО
Нурсес Фехта Лаз
ул."Клек" № 618-616 №2
р-н "Витоша"
гр.София

Настоящата Заповед № ЗК-1794 / 30.11.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.София, р-н "Витоша", ул."Клек" № 618-616 №2, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FFOB M.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1794
гр. Силистра 30.11.2016г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ XL3321-за обществено обслужване и жилищно строителство, кв.26 по плана на ЦГЧ - гр.Силистра, Община Силистра".

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14-дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 04 януари 2017 г. / Печат