Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №94 / 19.12.2016 г.


ДО
Георги Тодоров Радулов

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в кадастралния регистър на недвижимите имоти няма посочен адрес.

O Б Я В Л Е Н И Е
№94
гр. Силистра, 19.12.2016 г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - план за застрояване за ПИ №66425.507.282 по КК и КР на гр. Силистра,местност "Орта Борун", Община Силистра"

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 05 януари 2017 г. / Печат