Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1906 / 08.12.2016 г.


ДО
Галина Георгиева Георгиева
ул. "Светлоструй" № 10, вх.А, ет.3 ап.9
гр.София, Район Слатина

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-1906 / 08.12.2016 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е не потърсено на адрес: гр.София, Район Слатина, ул. "Светлоструй" № 10, вх.А, ет.3 ап.9 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FFQH U.

З А П О В Е Д
№ЗК-1906
гр. Силистра 08.12.2016 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "ПУП - ИПР за УПИ V849,850,851, кв. 87 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, община Силистра ".

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 09 януари 2017 г. / Печат