Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №93 / 16.12.2016 г.


ДО
Димитър Йорданов Чешмеджиев
ул. "Димитър Енчев" № 10, вх. Б, ет.6, ап. 40
гр. Силистра

Настоящото обявление № 93/16.12.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е не потърсено на адрес гр. Силистра ул. "Димитър Енчев" № 10, вх. Б, ет.6, ап. 40 видно от известие за доставяне ИД PS 7500 00FL5T R.

O Б Я В Л Е Н И Е
93
гр. Силистра
16.12.2016г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект:

1.1 "ПУП - ПЗ - за ПИ №103345 по КВС на землище с. Срацимир, община Силистра"

1.2 "Инвестиционен проект за реконструкция на гараж и пристрояване на съществуваща сграда - обор за изграждане на животновъдна ферма"

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 17 януари 2017 г. / Печат