Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №92 / 15.12.2016 г.


ДО
Собствениците на поземлен имот № 66425.501.8849
по КККР на гр. Силистра, с административен адрес
гр. Силистра, ул. "Добрич" №80

Настоящото обявление № 92 /15.12.2016 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в кадастралния регистър на недвижимите имоти липсва информация за собствениците на имота.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 92

гр. Силистра
15.12.2016 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - изменение на план за застрояване за УПИ VІ-2759,2760,2771,6113,6114,8849 в кв. 84 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 18 януари 2017 г. / Печат