Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №ЗК-23 / 23.01.2017 г.


ДО
Донка Боева Георгиева
ул. "4-та" №8
с. Българка

Настоящото съобщение № ЗК-23/23.01.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: с. Българка, ул. "4-та" № 8, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FL9M O.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ЗК-
23
гр.
Силистра, 23.01.2017 г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-23 от 04.01.2017г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: "Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 132 и № 63, и изменение на ПУП-ИПР за УПИ XVI132 и УПИ X63в кв. 19 по плана на с. Българка /Бръчма/, Община Силистра.

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14-дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Публикувано на: 23 януари 2017 г. / Печат