Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-48 / 09.01.2017 г.


ДО
Станислав Марков Вълев
Собственик на ПИ №66425.507.332
По КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-48 / 09.01.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул."Детелина" № 11, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FL9R T.

З А П О В Е Д
№ ЗК-48

гр. Силистра 09.01.2017г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "ПУП - ПЗ за ПИ №66425.507.841 по КККР на гр.Силистра, Община Силистра".

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 24 януари 2017 г. / Печат