Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

  1. С вх. № 560 / 20.01.2017 г. е постъпила информация от Росен Миленов Иванов - земеделски производител с адрес гр. Силистра, ул."Сан Стефано" № 10,  за изготвена информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за "Изграждане на силажохранилище и телчарник в имот № 090025 и торище към кравеферма в имот № 090026 в землището на с. Поп Кралево, община Силистра и кандидатстване за финансиране по мярка 4 "Инвестиции в материални активи ",  Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.".
  2. В периода от 24.01.2017 - 06.02.2017 г.  от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация  заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 24 януари 2017 г. / Печат