Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-109 / 18.01.2017 г.


ДО
Фиданка Силянова Стоянова
ул. "Първи Октомври" №29
гр. Силистра

Настоящото Заповед №ЗК-109/18.01.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Първи Октомври" №29.

З А П О В Е Д
№ ЗК-
109
гр. Силистра 18.01.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -план за регулация за УПИ ХІІІ-1797,1798,1799 в кв. 179 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 07 февруари 2017 г. / Печат