Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №ЗК-21 / 08.02.2017 г.


ДО
Иван Георгиев Иванов
ул. "Ангел Кънчев" № 63 вх. Б ет. 3 ап. 10
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-21/08.02.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Ангел Кънчев" № 63 вх. Б ет. 3 ап. 10, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FL9I K.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-21
гр.Силистра, 08.02.2017 г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-21 от 04.01.2017г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: "Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 193, и изменение на ПУП-ИПР за УПИ XV193и УПИ XVI193 в кв. 12 по плана на с. Българка /Бръчма/, Община Силистра.

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Публикувано на: 08 февруари 2017 г. / Печат